výber federácie

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE

Tu možno nájsť najaktuálnejšie turnaje v chronologickom poradí.

č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 DUOI 55 9 Hodiny 9 Min.
2GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 TREN 55 9 Hodiny 18 Min.
3Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 7 tuổi 3 Days 20 Hodiny
4Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 11 tuổi 3 Days 20 Hodiny
5Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm Open 3 Days 20 Hodiny
6Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 9 tuổi 3 Days 20 Hodiny
7Giải cờ tướng Cafe Nhớ Mãi năm 2014 5 Days 2 Hodiny
8Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 2 5 Days 2 Hodiny
9Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nữ 3 5 Days 2 Hodiny
10Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Năm học 2013 2014 - Cờ Vua Nam 3 5 Days 3 Hodiny
11Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng Nam 3 5 Days 3 Hodiny
12Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng NAM 2 5 Days 3 Hodiny
13Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 1 5 Days 3 Hodiny
14Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua NỮ 2 5 Days 3 Hodiny
15GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁC CLB NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2014 17 Days 1 Hodiny
16Giải VĐ Cờ Tướng Câu lạc bộ Cờ Hoàng Anh mở rộng lần thứ 3 - năm 2014 Từ ngày 31/8/2014 đến 01/9/2014 18 Days 3 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 6 20 Days 6 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 7 20 Days 6 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 9 20 Days 6 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 11 20 Days 6 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 13 20 Days 6 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014-NAM LỨA TUỔI 15 20 Days 6 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 20 Days 6 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 20 Days 6 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 20 Days 6 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 20 Days 6 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 20 Days 6 Hodiny
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 20 Days 6 Hodiny
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 20 Days 6 Hodiny
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 20 Days 6 Hodiny
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 20 Days 6 Hodiny
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 20 Days 6 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 20 Days 7 Hodiny
34Giải vô địch cờ tướng TP Phan Thiết năm 2014 22 Days 9 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 23 Days 7 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 23 Days 7 Hodiny
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 23 Days 7 Hodiny
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 23 Days 7 Hodiny
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 23 Days 7 Hodiny
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 23 Days 7 Hodiny
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 23 Days 7 Hodiny
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 23 Days 7 Hodiny
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 23 Days 7 Hodiny
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 23 Days 7 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 23 Days 7 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 13 23 Days 7 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 11 23 Days 7 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 9 23 Days 7 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 7 23 Days 7 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 6 23 Days 7 Hodiny